Genealogie

Stamreeksen Oud-Burgeren Gasthuis.

Het burgerrecht van Nijmegen is met zekerheid verleend sinds 1337, toen het eerste burgerboek werd aangelegd. Aan het burgerrecht waren niet alleen rechten maar ook plichten verbonden, zoals bijvoorbeeld het mede verdedigen van de stad. Als rechten zou men o.a. kunnen noemen het verkrijgen van een ambt of het mogen toetreden tot een gilde.

Het burgerrecht, dat tot 1811 is verleend, heeft nu nog enige betekenis, vandaar het woord oud-burgerrecht, omdat afstammelingen van destijds aangenomen burgers onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op uitkeringen door of verzorging in de stedelijke Godshuizen, zoals het Oud-Burgeren Gasthuis (OBG).

Een voorwaarde om een uitkering te mogen genieten of opgenomen te worden is, dat de aanvrager het bewijs kan overleggen, dat hij van een burger afstamt. Wanneer men in de 18e eeuw van het recht gebruik wenste te maken, dan legde men vaak een burgerbrief over - van zichzelf, van zijn vader of grootvader - en dan achtte men de afstamming bewezen. Na 1811 werden er geen burgerbrieven meer verstrekt. Bij elke aanvraag moest dus onderzocht worden, of de aanvrager wel afstamde van een oud-burger.

Men werd ook als afstammeling van een oud-burger beschouwd, als de bewezen voorvader lid van een gilde was geweest of een ambt had bekleed, want men nam aan dat men geen lid van een gilde geweest kon zijn noch een ambt bekleed kon hebben zonder het burgerschap te bezitten.

Er ontstond dus een grote behoefte aan een goed overzicht van oud-burgers in brede zin. Dit resulteerde in een gedrukte uitgave van een Naamlijst van personen die het Nijmeeg's oud-burgerrecht bezitten, dat bij besluit van het College van Regenten van het OBG op 18 mei 1881 was 'opgemaakt en vastgesteld'. De genoemde Naamlijst werd door verschillende archivarissen aangevuld en verbeterd. Na 1945 ontstond er behoefte de verschillende stamreeksen opnieuw te registreren. Deze collectie kaarten, die thans met het gehele OBG-archief is ondergebracht in het Gemeentearchief te Nijmegen, is de bron waaruit o.a. de gegevens zijn verzameld. De collectie omvat bijna 300 stamreeksen.

De vraag is echter: zijn deze stamreeksen betrouwbaar? Door het regentencollege werd een cahier bijgehouden van 'niet bewezen of afgewezen genealogiën'. Dit cahier bevat een zeventigtal fragment-genealogiën, feitelijk stamreeksen, waarvan een aantal tenslotte toch 'bewezen' werd geacht; de overige reeksen met 59 verschillende fragment-genealogiën zouden na afsluiting van dit register nog 'onbewezen of afgewezen' zijn. (voor meer informatie: p.69-89, Zoeklicht op Nijmegen, afdeling Kwartier van Nijmegen der N.G.V., Nijmegen 1980)
 


hieronder komen de stamreeksen te staan van oud-burgers van Nijmegen:


 
  
genealogie Abeleven burger 12-04-1786, vereert; S. 5509
genealogie Altwicker burger 23-09-1778, bedrag 25.-; S. 5339
genealogie van Ameren
genealogie Albert Arens (Heisen) vermeld
genealogie Arend, Arendsen
genealogie van Arensbergen (Aernsbergen)
genealogie Ariens
genealogie Arnold
genealogie Arntz
genealogie Beer
genealogie Becks burger 06-10-1802, bedrag 25.-; S. 6107
genealogie Berkenhagen burger 14-01-1762, vereert; S. 4940
genealogie Blom, Bloem
genealogie Bockkom (Bochem)
genealogie Boekhoorn
genealogie Bongaards burger 30-11-1785, bedrag 12.10.-; S. 5493
genealogie Bosch deze familie ten onrechte gekoppeld aan Hendrick Bos (burger 12-11-1731)
genealogie Bouwmeester
genealogie Boxelaar
genealogie Brands
genealogie Bresser burger 04-02-1722, bedrag 315.-; S. 3743
genealogie Brinkman
genealogie Broekman, Brükman
genealogie Brouwers burger 26-05-1802, bedrag 73.-; S. 6057
genealogie de Bruijn
genealogie de Bruijn burger 19-09-1753, bedrag 25.-; S. 4661
genealogie Bunders, Buenders
genealogie Busch burger 14-02-1753, vereert; S. 4648
genealogie van Clarenbeek
genealogie Cloosterman, Kloosterman
genealogie Courbois
genealogie Cramwinckel
genealogie van Dam
genealogie van Dam
genealogie Deenen
genealogie Dercks, Derks, Derx Henricus Mathias Derks burger 04-07-1795
genealogie Doekbrijder
genealogie van Druijnen
genealogie Duppen
genealogie van Duuren Wilhelmus Wijnandus van Duuren burger 04-07-1795, vereert; S. 5817
genealogie van Eldik, van Eldijk Fijt van Eldik burger 03-09-1783, bedrag 12.10; S. 5452
genealogie van Eijkelen, van Eikelen
genealogie van Elten
genealogie Enters
genealogie Everts Evert Evert(sen) burger 18-10-1809, bedrag 25.-; S. 6455
genealogie Eijkman Jacobus Eijkman, burger 23-06-1802, bedrag 41.-; S. 6080/ Joannes Eijkman, burger 23-06-1802, bedrag 12.10.-; S. 6083
genealogie Ernst
genealogie Georg Leonard Fischer
genealogie Flemminks
genealogie Fredericks
genealogie Friederichs
genealogie Frickel Johannes Frickel, burger 31-12-1799, bedrag25.-; S. 5937
genealogie Frings
genealogie van Gammeren, van Gameren
genealogie Geertsen (Gerritsen) (Nijmegen) Veel gegevens konden worden verkregen uit de stamreeks van Theunis Gerritse  (Burger 1705, Schimmel nr. 3409), die ten onrechte wordt aangemerkt als stamvader van o.a. de familie Geertsen.
genealogie Gerrits (Heumen/Malden)
genealogie Gietmans
genealogie de Groot
genealogie van Haaren, Verharen
genealogie Hamer
genealogie Hamerslag Grootburger 25 februari 1728
genealogie van Hateren
genealogie van Hattum
genealogie Havekes
genealogie Heesen
genealogie Hendricks Jan Hendriks burger 04-11-1740, vermeld
genealogie van der Heijden Joanna Tijssen wed. van der Heijden burger 04-07-1795; S. 5782
genealogie van Hensbergen (van Hinsbergen, van Hingsbergen)
genealogie Hengst
genealogie van Hulsteijn
genealogie in 't Hout Gerardus in 't Hout, burger 16-03-1803; S. 6145
genealogie Janszen De familie Janszen, waarvan de thans oudst bewezen stamvader Gerrit Jansen in 1765 in Nijmegen trouwde, was in de 18e eeuw een soldatenfamilie. Van het op de kaarten van het OBG abusievelijke gelegde verband tussen deze familie en de Mr. brouwer Evert Janssen, burger 23-03-1625 (S. 1377), is niets gebleken.
genealogie Paul Janssen
genealogie Janssen, Jansen Abraham Janssen, burger 07-10-1801; S. 5972
genealogie Janssen, Jansen Gijsbert Janssen, burger 09-07-1802; S. 6087
genealogie Janssen, Jansen Hendrik Janssen, burger 04-11-1767; S. 5140
genealogie Kellendonk burger 28-05-1805, bedrag 25.-; S. 6235
genealogie Kerlen burger 07-02-1776, bedrag 25.-; S. 5299
genealogie Kersten burger 28-05-1795, bedrag 125.-; S. 5679
genealogie Klomp
genealogie Kloosterman, Cloosterman
genealogie Kraijenhoff
genealogie Kreling (Greling), Kreeling burger 02-0-1771, vereert; S. 5218
genealogie Koppers
genealogie Mali
genealogie Mensen burger 07-04-1686, bedrag 13.10; S. 2924
genealogie Monroij, Monrooij
genealogie Mulder (Muller, Müller) Henrik Muller, burger 30-03-1746, bedrag 25.-; S. 4449
genealogie von Muhlen Carel Meulen, burger 29-04-1778, vereert; S. 5333
genealogie Muijser
genealogie Mullens Johan Otto Eobanus Mullens, burger 06-06-1781, bedrag 25.-; S.5411
genealogie van Munster burger 31-08-1757, bedrag 12.10.-; S. 4810
genealogie Nagelmaeker, Nagelmaker
genealogie Nollee
genealogie Noorduijn
genealogie Opsomer, Opzomer
genealogie Peperzak
genealogie Peters burger 12-02-1727; bedrag250.-; S 3895
genealogie Peters deze familie ten onrechte gekoppeld aan Gijsbert Peters (burger 12-02-1727)
genealogie Pilgram
genealogie Presborg, Presburg
genealogie Preijers
genealogie Quack
genealogie van Raaij burger 20-12-1719, vereert; S. 3725
genealogie Rabbelier (Rabbeljer, Rabbeljee)
genealogie Rademaker
genealogie Rademaker, Raijmakers (Hopjes)
genealogie Reijnen
genealogie Reugers, Ruijgers burger 23-05-1795, bedrag 50.-; S. 5671
genealogie van Rhienen
genealogie de Ridder vermeld
genealogie Riecken (Rijcken)
genealogie van Rietschoten
genealogie Ritzer Johannes Petser, burger 18-01-1702, gratis; S. 3324
genealogie (Graadt) van Roggen
genealogie Rosa, Roza zilver- en goudsmeden
genealogie Roukens (Roukes)
genealogie Sastra (Sasserath) Laurens Sastra, burger 28-04-1756; bedrag 24,-; S4760
genealogie Schaab
genealogie Schaap, Schaep
genealogie Schulinck burger 28-04-1802, bedrag 33.-; S. 6051
genealogie Smits burger 07-08-1805, bedrag 41.-; S. 6309
genealogie Stoltenhoff burger 12-05-1762, bedrag 25.-; S. 4974
genealogie Sweers
genealogie Schott
genealogie Tap
genealogie Theeuwissen, Teeuwissen, Teuwissen, Teuwessen Mattheus Teuwissen, burger 05-03-1739, bedrag 250.-; S. 4233
genealogie Tomassen, Thomassen
genealogie Triebels
genealogie van Veerssen
genealogie Vieweg
genealogie Vonck, Vonk
genealogie Vos burger 29-02-1804, gratis; S.6168
genealogie Voss
genealogie Vrijaldenhoven burger 07-05-1727, bedrag 25.-; S.3904
genealogie Walraven
genealogie Wellen
genealogie Weijman(s) burger 02-09-1739, bedrag 315.-; S. 4251
genealogie Wiegand, Wiegand Bruss
genealogie Willems
genealogie Wolterbeek van Halberstad
genealogie Wijdeveld Andries van Wijdervelt, burger 26-01-1810, bedrag 25.-; SW. 6483
genealogie Zuuring (Zurigh, Suringh)

Dit document is voor het laatst gewijzigd op :

Reakties en opmerkingen